ONE SHOP ◆ ALL YOU WANT

Startujemy jesienią 2021...

Nie przegap premiery! Bądź na bieżąco i otrzymaj rabat na pierwszy zakup!

Prowadzisz sprzedaż w internecie? Przenieś swój sklep i oszczędzaj na... wszystkim!

© WANTED!SHOP
×
×

Koszyk

Regulamin usługi „Newsletter” sklepu WANTED!SHOP

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Operatora Platformy WANTED!SHOP nieodpłatnej usługi „Newsletter”, drogą elektroniczną.

§1 Słowniczek

 1. Operator Platformy zwany także „Operatorem” – Goclaw Investments Paweł Gocławski z siedzibą w Warszawie (00-801) NIP 5262604078, Regon 222078125, Adres do korespondencji: Skrytka pocztowa nr 8, 05-085 Kampinos; 

 2. Platforma portal internetowy lub jego wydzielona część, służący do zawierania umów sprzedaży towarów i usług prezentowanych na stronach internetowych pod adresem www.wantedshop.pl, administrowany przez Operatora;

 3. Newsletter zwany także „Usługą” – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Operatora  na rzecz Subskrybenta, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje reklamowe o ofercie, produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach i współpracy, świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 4. Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna działająca przez przedstawiciela, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną działająca przez przedstawiciela, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku zdolności ograniczonej – również osoba działająca przez przedstawiciela ustawowego (za jego zgodą), lub działająca w ramach zwykłych czynności dnia codziennego,  zawierająca Umowę z Operatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 5. Umowanieodpłatna umowa pomiędzy Operatorem a Subskrybentem, zawierana na odległość za pośrednictwem Platformy, na czas nieoznaczony, w ramach której Operator świadczy na rzecz Subskrybenta usługę Newslettera.

§2 Wymagania techniczne

Dla zawarcia Umowy i korzystania z Usługi wymagane jest posiadanie przez Subskrybenta urządzenia z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz aktywna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna (e-mail).

§3 Zawarcie Umowy

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą rejestracji Subskrybenta w systemie Platformy.

 2. Rejestracji można dokonać przy użyciu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach pod adresem www.wantedshop.pl

 3. W celu dokonania rejestracji, należy:

 4. wypełnić prawidłowo formularz poprzez wpisanie prawidłowego adresu e-mail;

 5. zaakceptować niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję regulamin usługi newsletter” lub równoznacznym;

 6. wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną;

 7. przesłać wypełniony formularz poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku („Zapisz”, „Wyślij” lub równoważny);

 8. Dopuszczalne jest wyrażenie odrębnych zgód na otrzymywanie informacji handlowych od podmiotów i marek powiązanych z Operatorem.

 9. Niezwłocznie po rejestracji Subskrybenta, Operator wyśle na wskazany podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy.

§4 Rozwiązanie Umowy

 1. Subskrybent może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z rezygnacją przez Subskrybenta z otrzymywania Newslettera i może nastąpić w dowolny sposób, pozwalający Operatorowi na zapoznanie się z oświadczeniem woli Subskrybenta o wypowiedzeniu umowy, zgodnie z treścią art. 61 §2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), poprzez:

 3. kliknięcie linku „Wypisz” lub równoznacznego, zawartego w treści (stopce) wiadomości Newsletter;

 4. wysłanie do Operatora wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie adresu e-mail z Usługi za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce ‘Kontakt’ na stronach Platformy;

 5. Po wypowiedzeniu umowy przez Subskrybenta, Operator natychmiast zaprzestaje wysyłania Newslettera

 6. Subskrybent może w każdym czasie ponownie zamówić Usługę, w dowolnym momencie, dokonując ponownej rejestracji i ponownie zawierając Umowę.

 7. Operator zastrzega prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie bez podawania przyczyn.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać pisemnie na adres: Skrytka pocztowa nr 8, 05-085 Kampinos lub drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce ‘Kontakt’ na stronach Platformy.

 2. W reklamacji należy zawrzeć:

 3. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, niezbędne do przesłania odpowiedzi;

 4. opis zawierający określenie zgłaszanych nieprawidłowości w świadczeniu Usługi oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia;

 5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po ich wpłynięciu do Operatora, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych.

 6. O decyzji w sprawie rozstrzygnięcia reklamacji, Operator zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w reklamacji.

 7. Reklamacje niezawierające elementów niezbędnych do rozstrzygnięcia, nie będą rozpatrywane.

§6 Prawa autorskie

 1. Elementy graficzne i treści usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Operatorowi lub/i podmiotom trzecim i podlegają ochronie prawnej na terenie Polski oraz innych krajów. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie treści Newslettera w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub/i bez zgody Operatora, może stanowić naruszenie prawa i będzie ścigane bez wcześniejszego powiadomienia.

§7 Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Subskrybenta jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości zawarcia i wykonania Umowy przez Operatora.

 2. Administratorem danych osobowych jest Operator (Paweł Gocławski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Goclaw Investments Paweł Gocławski z siedzibą w Warszawie (00-801) NIP 5262604078, Regon 222078125).

 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczenia Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu wypowiedzenia Umowy.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą profilowane.

 6. Operator, może powierzyć zgromadzone dane osobowe innym podmiotom współpracującym z Operatorem, w drodze umowy o przetwarzanie danych osobowych zawartej na piśmie i w niezbędnym zakresie.

 7. Dane osobowe mogą być także udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych, gdy obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Operatora, jego pracownikom i współpracownikom lub rozstrzyganiu sporów.

 8. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy SeoPartner Sp. z o. o. z siedzibą w Wejherowie (NIP 5882415466 ), która świadczy usługi IT w zakresie technicznej obsługi Platformy;

 9. Subskrybent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.

 10. Subskrybent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 11. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Operatorem za pośrednictwem adresu email: dane.osobowe@goclawski.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: Skrytka pocztowa nr 8, 05-085 Kampinos; 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i jego zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronach Platformy.

 2. Operator zastrzega prawo zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyn.

 3. Dla Umów zawartych przed dniem zmiany Regulaminy, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia Umowy.

 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo Polskie.