Regulamin serwisu

Spis treści

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://wantedshop.pl/ (dalej jako: „WANTED!SHOP”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”). 

Naszym celem jest udostępnienie platformy handlowej dla wszystkich osób korzystających z WANTED!SHOP (dalej jako: „Usługobiorcy”) i wystawiających za jego pośrednictwem oferty dotyczące sprzedaży swoich produktów (dalej jako: „Sprzedawcy”) albo zainteresowanych ich zakupem (dalej jako: „Kupujący”).

Właściciel Serwisu Internetowego udostępnia miejsce dla Sprzedawców i Kupujących, a w określonych przypadkach jest stroną zawieranych przez nich umów sprzedaży. Prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży (przede wszystkim dostarczenie produktu i dokonanie zapłaty) ciążą wyłącznie na Sprzedawcy i Kupującym. Dokonywanie zakupów produktów odbywa się za pomocą formularza zamówienia dostępnego
w WANTED!SHOP, który umożliwia Kupującym między innymi wybór Produktu, sposobu dostawy i płatności. Następnie zakupiony przez Kupującego produkt jest dostarczany przez Sprzedawcę Kupującemu na podany przez niego adres.

Dokonywanie zakupów odbywa się za pomocą systemu składania zamówień dostępnego w WANTED!SHOP, który umożliwia Kupującym między innymi wybór produktu, sposobu dostawy i płatności. Następnie zakupiony produkt jest Kupującemu dostarczany lub udostępniany przez Sprzedawcę do odbioru pod podanym adresem.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawartych poprzez WANTED!SHOP.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zamówień,

Zespół WANTED!SHOP

1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem WANTED!SHOP jest Bożenna Wencek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BOŻENNA WENCEK FIRMA HANDLOWA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Jagiellońska 8/16 lok. 4, 96-100 Skierniewice i adres do doręczeń: ul. Rawska 71/63, 96-100 Skierniewice, NIP 8361011762, REGON 750439040 oraz adres poczty elektronicznej: info@wantedshop.pl, (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Właścicielem znaku usługowego oraz nazwy (marki) „WANTED!SHOP” stanowiącego połączenie słowno-graficzne (logo) jest Paweł Gocławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GOCLAW INVESTMENTS PAWEŁ GOCŁAWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Chmielna 73c/215, 00-801 Warszawa i adres do doręczeń: Skrytka pocztowa nr 8, 05-085 Kampinos, NIP 5262604078, REGON 222078125, który upoważnia Usługodawcę do korzystania z nazwy i logo w ramach stosownej licencji udzielonej Usługodawcy, na podstawie odrębnej umowy z Usługodawcą w zakresie korzystania ze znaku oraz udzielania dalszych licencji na warunkach  tam określonych, (dalej jako: „Licencjodawca”).
 3. Podmiotem zarządzającym Serwisem na podstawie umowy z Usługodawcą, w tym w zakresie zgłoszeń i reklamacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu jest Paweł Gocławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GOCLAW INVESTMENTS PAWEŁ GOCŁAWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Chmielna 73c/215, 00-801 Warszawa i adres do doręczeń: Skrytka pocztowa nr 8, 05-085 Kampinos, NIP 5262604078, REGON 222078125 oraz adres poczty elektronicznej: info@wantedshop.pl, numer telefonu: 732566262.
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów (oraz Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 5. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych. W Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które mogą korzystać z Serwisu Internetowego i dokonywać między sobą transakcji. Usługodawca występuje w Serwisie również w roli Sprzedawcy. Usługodawca nie ingeruje w treść i wykonanie zobowiązań, jakie zaciągają między sobą Usługobiorcy w Serwisie Internetowym.
 

2. Definicje

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków przyszłej Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zakup Produktów) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem Usługobiorcy zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Internetowego. Konto pozwala również korzystać z pozostałych funkcjonalności Serwisu, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta.
  6. KONTO KUPUJĄCEGO – rodzaj Konta przeznaczony dla Kupującego, w ramach którego gromadzone są m. in. informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz zawartych Umowach Sprzedaży.
  7. KONTO SPRZEDAWCY (VENDORA) – rodzaj Konta przeznaczony dla Sprzedawcy, w ramach którego gromadzone są m. in. informacje o wystawionych przez niego Produktach, zawartych Umowach Sprzedaży w WANTED!SHOP.
  8. KUPUJĄCY – Usługobiorca, tj. podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach, promocjach w Serwisie Internetowym oraz konkursach, wydarzeniach i współpracy organizowanych i podejmowanych przez Usługodawcę lub podmioty powiązane z Usługodawcą.
  10. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  11. PRODUKT – prezentowana w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma należąca do Sprzedawcy, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
  12. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zakup Produktów) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  13. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
  14. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, WANTED!SHOP – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://wantedshop.pl/. 
  15. SKLEP – podstrona Sprzedawcy prowadzona w Serwisie Internetowym, w ramach której Sprzedawca przekazuje Kupującym informacje o szczegółach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz wszystkich oferowanych Produktach.
  16. SPRZEDAWCA – Usługobiorca, tj. podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy lub sam Usługodawca występujący w roli Sprzedawcy, będący stroną Umowy Sprzedaży z Kupującym jako sprzedający i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia. 
  17. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie indywidualnych uzgodnień między Kupującym a Sprzedawcą.
  18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  19. USŁUGODAWCA – BOŻENNA WENCEK FIRMA HANDLOWA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Jagiellońska 8/16 lok. 4, 96-100 Skierniewice i adres do doręczeń: ul. Rawska 71/63, 96-100 Skierniewice, NIP 8361011762, REGON 750439040 oraz adres poczty elektronicznej: info@wantedshop.pl.  
  20. LICENCJODAWCA – Paweł Gocławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GOCLAW INVESTMENTS PAWEŁ GOCŁAWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Chmielna 73c/215, 00-801 Warszawa i adres do doręczeń: Skrytka pocztowa nr 8, 05-085 Kampinos, NIP 5262604078, REGON 222078125.
  21. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych.
  22. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  23. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Produktów i innych treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
  24. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3. Rola WANTED!SHOP

 1. WANTED!SHOP jest platformą handlową umożliwiającą Sprzedawcom wystawianie ofert sprzedaży Produktów i zawieranie Umów Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym. Stronami Umowy Sprzedaży są Sprzedawca i Kupujący. Usługodawca prowadzi sprzedaż Produktów w ramach Serwisu – tj. w określonych przypadkach występuję jako strona zawieranej Umowy Sprzedaży. 
 2. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta i osób, do których stosuje się niektóre prawa konsumenta oraz ich prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach wskazanych w Kodeksie Cywilnym i Ustawie o Prawach Konsumenta.
 3. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć w sposób prawidłowy.

4. Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tematyką i niniejszym Regulaminem, zgodnie prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam). Usługobiorcy zabrania się również podejmowania działań, których celem lub skutkiem może być zakłócenie prawidłowego działania Serwisu oraz wyrządzenie szkód po stronie Usługodawcy i innych Usługobiorców.
 2. Sprzedawcą w Serwisie może być wyłącznie Usługobiorca prowadzący zarejestrowaną w Unii Europejskiej działalność gospodarczą lub zawodową (niezależnie od formy prowadzenia działalności) i posiadający magazyn (realizujący wysyłki) na terenie Unii Europejskiej. W przypadku przedmiotów rękodzielniczych, Sprzedawcą może być również Usługobiorca prowadzący działalność nieewidencjonowaną w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).
 3. Liczba Sprzedawców w Serwisie Internetowycm oraz w każdej kategorii produktowej może być ograniczana ze względu na konkurencyjność w taki sposób, że może nie być możliwe zarejestrowanie Konta Sprzedawcy w obrębie Serwisu Internetowego lub w danej kategorii produktowej w przypadku, gdy limit ustalony przez Usługodawcę został przekroczony.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Usługobiorców w WANTED!SHOP dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca podejmuje odpowiednie kroki w celu niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i rzetelności danych zawartych w ofertach Produktów zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez Sprzedawców.
 6. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było dla Usługobiorców bezpieczne. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się jednak ze standardowym ryzykiem występującym w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 7. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne może okazać się spełnienie następujących wymogów technicznych przez Usługobiorcę: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej (na potrzeby potwierdzenia Zamówień, rejestracji Konta, Newslettera, rejestracji Sklepu); (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari albo Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1920×1080; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Usługi elektroniczne dostępne w WANTED!SHOP

 1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca. 
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 3. Podstawową Usługą Elektroniczną w WANTED!SHOP jest Konto Usługobiorcy. Wyróżnia się dwa rodzaje Konta: Konto Kupującego oraz Konto Sprzedawcy (Vendora). Konto Kupującego umożliwia korzystanie z Formularza Zamówienia oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Konto Sprzedawcy posiada funkcjonalności podobne do Konta Kupującego, a dodatkowo rozszerzone jest o możliwość wystawiania Produktów, prowadzenia sprzedaży.
 4. Usługobiorcy bez konieczności utworzenia Konta mogą korzystać również z Wyszukiwarki oraz zapisać się na Newsletter.
 5. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

6. Korzystanie z konta usługobiorcy

 1. Utworzenie Konta jest wymagane, aby korzystać z większości zasobów i funkcjonalności WANTED!SHOP, przy czym dla dokonywania zakupów w obrębie Serwisu, rejestracja Konta Kupującego nie jest wymagana.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie WANTED!SHOP, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” lub równoważnego oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej – z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto między Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych – w zależności od wybranego rodzaju Konta:
  1. Konto Sprzedawcy – imię i nazwisko, obywatelstwo, nr pesel, seria i nr dowodu tożsamości, nazwa firmy, numer NIP, numer regon, adres miejsca wykonywania działalności / adres siedziby, numer rachunku bankowego przedsiębiorcy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa użytkownika oraz hasło.
  2. Konto Kupującego – adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 3. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności (np. w trakcie składania Zamówienia, przed rejestracją Sprzedawcy).
 4. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 6. Możliwe jest posiadanie więcej niż jednego aktywnego Sklepu przez ten sam podmiot, który spełni łącznie następujące warunki:
  1. przejdzie ponowną weryfikację – w tym celu konieczne jest ponowne przesłanie formularza rejestracyjnego z podaniem nowego adresu e-mail;
  2. od aktywacji pierwszego Sklepu musi upłynąć pełny miesiąc kalendarzowy;
  3. w kolejnym Sklepie będą oferowane Produkty inne niż dotychczas – towary nie mogą się powielać;
  4. kolejny Sklep musi zostać obrandowany w sposób odmienny od posiadanego już sklepu i umożliwiający bezproblemowe odróżnienie marek Sprzedawcy – poprzez dodanie innego logo oraz innego baneru. 
 7. Drugi i kolejne Sklepy zakładane przez ten sam podmiot nie korzystają z preferencyjnych warunków naliczania opłat przysługujących nowym Sklepom. Już od pierwszej sprzedaży w drugim i kolejnych Sklepach naliczana będzie regularna prowizja, zgodna z aktualnym cennikiem.
 8. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej na adres: info@wantedshop.pl. Rozwiązanie w tym wypadku umowy o korzystanie z danego Konta następuje po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę rezygnacji Usługobiorcy. Po upływie tego terminu logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe. W okresie wypowiedzenia nie jest możliwe wystawianie nowych ofert Produktów i zawieranie nowych Umów Sprzedaży.
 9. Zawieszenie oraz usunięcie Konta Usługobiorcy w jakimkolwiek trybie nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonanych przez Kupującego i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.
 10. Usunięcie Konta Usługobiorcy pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

7. Korzystanie z newslettera

 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w sekcji dotyczącej Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane kolejne edycje Newslettera, a następnie kliknięciu pola „Subskrybuj” lub równoważnego. Zapisanie się na Newsletter jest również możliwe po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia przez Usługobiorcę – z chwilą utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@wantedshop.pl.  

8. Korzystanie z wyszukiwarki

 1. Wyszukiwarka dostępna jest na stronie głównej Serwisu Internetowego, a także po przejściu do wybranej kategorii Produktów dostępnych w WANTED!SHOP. W zależności od preferencji Usługobiorcy, Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie w trybie prostym (wpisanie wyszukiwanej frazy i zatwierdzenie polem akcji) lub zaawansowanym (skorzystanie z dodatkowych kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania według dostępnych kryteriów).
 2. Po skorzystaniu z Wyszukiwarki Usługobiorcy przedstawione zostają wyniki wyszukiwania, obejmujące listę Produktów lub innych treści dostępnych w Serwisie Internetowym, które odpowiadają wpisanej frazie lub wybranej przez Usługobiorcę kategorii na stronie WANTED!SHOP.
 3. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma zawsze charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Usługobiorcę albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego.

9. Korzystanie z kanałów komunikacji 

 1. W celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej działania Serwisu Internetowego, Usługobiorca może skorzystać z Asystenta WANTED!SHOP (chat-bota). Korzystanie z chatu możliwe jest poprzez (1) przejście do pola „Asystent” lub równoznacznego widocznego na stronach Serwisu Internetowego, (2) wpisanie treści wiadomości, a w przypadku niedostępności obsługi Serwisu, także adresu e-mail; (3) kliknięcie pola akcji , np. “wyślij” lub równoważnej ikony.
 2. W celu uzyskania informacji o produkcie, Usługobiorca może skorzystać z Centrum pytań i odpowiedzi widocznego na stronach z produktem oferowanym przez Sprzedawców innych niż Usługodawca. Korzystanie z Centrum pytań i odpowiedzi możlwie jest poprzez (1) przejście do pola “Pytania i odpowiedzi” widocznego na stronie wybranego produktu; (2) wpisanie treści wiadomości; (3) kliknięcie pola akcji. 
 3. W celu nawiązania kontaktu ze Sprzedającym, Usługobiorca może skorzystać z formularza kontaktu widocznego na stronie z danym produktem. Korzystanie z formularza kontaktu ze Sprzedawcą możliwe jest poprzez (1) przejście do pola “Skontaktuj się ze Sprzedawcą” widocznego z lewej strony danego produktu; (2) podanie adresu e-mail; (3) zaakceptowanie zasad dotyczących ochrony prywatności; (4) wpisanie treści wiadomości; (5) kliknięcie pola akcji, np. “wyślij” lub równoznacznego.
 4. Usługi Elektroniczne komunikacji w obrębie Serwisu są nieodpłatnie oraz mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą zakończenia prowadzenia rozmowy za jego pośrednictwem wybranego kanału albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Kupującego lub Sprzedawcę.

10. Weryfikacja sprzedawcy

 1. Przed dopuszczeniem Sprzedawcy do wystawiania Produktów w WANTED!SHOP, Usługodawca uprawniony jest do weryfikacji zgodności danych (w szczególności nazwy firmy, adresu, numeru NIP, numeru rachunku bankowego) podanych przez Sprzedawcę w ramach Konta. Dokonanie weryfikacji jest obowiązkowe i płatne, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w Serwisie (opłata aktywacyjna).
 2. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest do zażądania od Sprzedawcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji oraz potwierdzenia statusu i danych Sprzedawcy.
 3. W przypadku negatywnej weryfikacji Sprzedawcy, Usługodawca przekazuje Sprzedawcy tę decyzję drogą poczty elektronicznej wraz z uzasadnieniem. Usługodawca może także podjąć określone działania w stosunku do Konta Sprzedawcy w zakresie przewidzianym postanowieniami punktu 15.2 Regulaminu.
 4. Pozytywne przejście weryfikacji Konta przez Usługodawcę pozwala Sprzedawcy na swobodne korzystanie z funkcjonalności przewidzianych dla Konta Sprzedawcy. Pomyślna weryfikacja Konta nie zwalnia Sprzedawcy z dalszej aktualizacji informacji podanych w ramach Konta w przypadku ich zmiany.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania rutynowych weryfikacji Konta Sprzedawcy w każdym czasie w celu sprawdzenia prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Sprzedawcę, w tym również w odniesieniu do poszczególnych ofert Produktów. Jeżeli w trakcie weryfikacji Usługodawca powziął uzasadnione podejrzenia dotyczące wiarygodności podanych danych, możliwe jest zawieszenie Konta Sprzedawcy oraz podjęcie innych działań w zakresie przewidzianym postanowieniami punktu 14.2 Regulaminu.

11. Opłaty za korzystanie z usług WANTED!SHOP przez sprzedawców

 1. Wystawianie ofert Produktów oraz prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest odpłatne na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 2. Za korzystanie z usług WANTED!SHOP pobierane jest od Sprzedawców wynagrodzenie prowizyjne należne Usługodawcy od Sprzedawcy za sprzedaż prowadzoną w WANTED!SHOP. Prowizja stanowi ułamek wartości brutto Zamówienia, bez kosztów dostawy. Wysokość prowizji może różnić się w zależności od kategorii Produktu lub osiąganych przez Sprzedawcę przychodów. Za aktywację konta Sprzedawcy pobierana jest opłata aktywacyjna w aktualnie obowiązującej wysokości.  Aktualne opłaty dla Sprzedawców określone są w sekcji Opłaty i prowizje, na stronie: https://www.wantedshop.pl/. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalania czasowych promocji oraz bezpłatnych limitów usług dla Sprzedawców. Aktualne informacje o obowiązujących promocjach podane są na stronach Serwisu Internetowego.
 4. Wynagrodzenie należne Usługodawcy może być także ustalane indywidualnie w drodze odrębnej umowy pomiędzy Usługodawcą i Sprzedawcą.
 5. Faktury za prowizje i opłaty prowizyjne wystawiane są przez Usługodawcę na koniec każdego miesiąca. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia kwoty, po przekroczeniu której faktury za prowizje i opłaty transakcyjne wystawiane będą w krótszych okresach rozliczeniowych.
 6. Przed rozpoczęciem sprzedaży w WANTED!SHOP Sprzedawca ma obowiązek przejścia weryfikacji w celu umożliwienia otrzymywania płatności za Zamówienia opłacane za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Sprzedawca może być także zobowiązany do rejestracji odpowiedniego konta (subkonta) u wskazanego operatora płatności elektronicznych. Sprzedawca obowiązany jest aktualizować swoje dane rozliczeniowe na bieżąco w razie jakichkolwiek zmian. 
 7. Sprzedawca może zawrzeć z Usługobiorcą odrębną umowę obejmującą wprowadzenie do sprzedaży w Serwisie  wybranych produktów w ramach dostawy lub komisu, przez Usługodawcę. W takim wypadku sprzedaż dokonywana jest w imieniu Sprzedawcy, który taką umowę zawarł .

12. Prowadzenie sklepu i wystawianie produktów

 1. Jedną z możliwości Konta Sprzedawcy w Serwisie Internetowym jest wystawianie ofert sprzedaży Produktów, które następnie będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich osób odwiedzających WANTED!SHOP. 
 2. Wystawianie ofert Produktów jest możliwe z poziomu Konta Sprzedawcy – po przejściu do panelu zarządzania Sklepem. Sklep ma charakter strony profilowej (wizytówki) Sprzedawcy generowanej dla niego automatycznie z chwilą rejestracji Konta Sprzedawcy w Serwisie Internetowym. Sklep zawiera ogólnodostępne (publiczne) informacje o otrzymanych przez Sprzedawcę opiniach, opis jego działalności, a także listę wszystkich oferowanych w danej chwili Produktów.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 6.5 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo udostępnić Konto Sprzedawcy upoważnionym przez siebie osobom trzecim pozostającym z nim w relacjach zawodowych (np. wspólnicy, pracownicy, zleceniobiorcy) w zakresie, w jakim pozostaje to w związku z prowadzeniem Sklepu i sprzedażą Produktów w Serwisie Internetowym. W takim przypadku Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania upoważnionej osoby korzystającej z Konta Sprzedawcy jak za działania i zaniechania własne. Sprzedawca, który upoważnia inną osobę do korzystania z Konta Sprzedawcy, obowiązany jest związać taką osobę niniejszym Regulaminem oraz dbać o przestrzeganie przez nią niniejszego Regulaminu.
 1. Dodanie oferty Produktu w Serwisie Internetowym następuje po uzupełnieniu odpowiedniego formularza. W zależności od rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz ewentualnie innych dodatkowych informacji, a następnie kliknięcie pola akcji. Oferta Produktu zostanie dodana w Serwisie Internetowym, po uprzednim zatwierdzeniu przez Usługodawcę 
 2. Oferta sprzedaży powinna zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności natomiast powinna określać: 
  1. główne cechy, właściwości i parametry użytkowe Produktu; 
  2. cenę Produktu wraz z podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
  3. sposób i termin dostawy lub odbioru Produktu przez Kupującego; 
  4. sposób i termin płatności;
  5. miejsce i sposób składania reklamacji.
 3. Sprzedawca oferujący Produkty w ramach Serwisu zobowiązany jest do zamieszczania zdjęć prezentujących rzeczywiście oferowany Produkt, w miarę możliwości bez tła lub na białym tle, bez własnych logotypów, adresów innych stron internetowych oraz dopisków reklamowych, pozycjonujących oraz znaków wodnych. Kupujący powinien pamiętać, że odwzorowanie kolorów prezentowanych w serwisie może różnić się w zależności od preferencji użytkownika oraz ustawień monitora.
 4. Oferta sprzedaży składana przez Sprzedawcę powinna zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez Ustawę o Prawach Konsumenta. 
 5. Oferta sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, które ją złożył, z zastrzeżeniem, że może ją wycofać lub zmienić do momentu jej przyjęcia przez Kupującego i zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 6. Usługodawca nie gwarantuje Sprzedawcy zainteresowania ofertami jego Produktów. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny w pozyskiwaniu nowych klientów przez Sprzedawcę i osiąganiu zysków ze sprzedaży.
 7. Sprzedawca wystawiający Produkt obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu. Wystawienie Produktu na sprzedaż powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar jego sprzedaży przez Sprzedawcę. Oferta Produktu, jej przedmiot i opis powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
 8. Wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. Zabronione jest wystawienie przez Sprzedawcę ofert sprzedaży dotyczących dóbr i usług wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu (towary zakazane). Zabronione jest również wystawianie innych ofert, których przedmiot nie odpowiada tematycznie zakresowi żadnej kategorii w WANTED!SHOP. Jeżeli Sprzedawca sprzeda za pośrednictwem Serwisu Produkt opatrzony podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać (sprzedaż podróbek) lub pochodzący z czynu zabronionego (paserstwo), będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy kary umownej w wysokości pięciokrotności ceny sprzedanego Produktu za każdy przypadek naruszenia. Powyższe wynika to z faktu szczególnej kontroli jakości Produktów przez Sprzedawcę. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych oraz obowiązku zwrotu uzyskanej korzyści na rzecz kupującego.
 9. Liczba kategorii Produktów w Serwisie jest ponadto ograniczona pod kątem profilu/charakteru Serwisu (asortymentu); oferowane Produkty z definicji mają być towarami poszukiwanymi (rzadkimi), potrzebnymi lub Produktami w konkurencyjnych cenach. Sprzedawca jest obowiązany zamieszczać oferty Produktów wyłącznie w kategoriach dostępnych w Serwisie. Usługodawca zastrzega jednak możliwość utworzenia nowych kategorii produktowych, uwzględniających Produkty dotąd nieoferowane w ramach Serwisu oraz potrzeb Sprzedawcy, w przypadku, gdy Produkty takie będą odpowiadać ustalonej polityce, a utworzenie nowej kategorii będzie niezbędne dla rozpoczęcia przez Sprzedawcę sprzedaży w ramach Serwisu.
 10. Sprzedawca nie może zamieszczać ofert sprzedaży Produktów w poniższych modelach: dropshipping (tj. takim, w którym Sprzedawca jest wyłącznie pośrednikiem innego podmiotu, a nie sprzedawcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zapisy na import, zakupy grupowe.
 11. Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, w ramach których prowadzona jest sprzedaż takich samych produktów Sprzedawcy (innych sklepów i platform internetowych), nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.
 12. Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami informacji zachęcających do dokonywania jakichkolwiek wpłat z pominięciem Serwisu, w szczególności zawierających: (1) numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych (np. PayPal); (2) odnośniki odsyłające bezpośrednio lub pośrednio do zewnętrznych stron internetowych, na których znajdują się numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych albo (3) dane do dokonywania wpłat poprzez SMS.
 13. Sprzedawca obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej oraz wprowadzania do obrotu wystawionego Produktu, w tym także, jeżeli są wymagane, wszelkie zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne. 
 14. Sprzedawcy wystawiający w Serwisie Internetowym na sprzedaż swoje Produkty obowiązani są zawsze zapewnić, że oferowane przez nich Produkty spełniają określone wymogi w zakresie obrotu Produktami tego rodzaju, w szczególności w zakresie ich bezpieczeństwa dla Kupujących, a także inne wymagania handlowe przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Sprzedawca obowiązany jest do przestrzegania praw Konsumenta, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.
 16. Na żądanie Kupującego zainteresowanego ofertą Produktu Sprzedawca obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu.
 17. Niedozwolone jest zamieszczenie przez Sprzedawcę jednocześnie więcej niż jednej oferty o tej samej treści lub dotyczącej tego samego Produktu.
 18. Sprzedawca obowiązany jest do formułowania ofert Produktów w języku polskim. Sprzedawca obowiązany jest do zamieszczenia oferty Produktu o treści odpowiadającej tematyce Serwisu Internetowego oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Produktów.

13. Warunki zawarcia i realizacji umowy sprzedaży

 1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym w zakresie wystawionych przez Sprzedawcę ofert Produktów.
 2. Rola Serwisu Internetowego polega na udostępnianiu funkcjonalności, które mają stworzyć sposobne warunki do zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym, a także ułatwić regulowanie płatności za Produkty. 
 3. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikacji warunków ani przedmiotu transakcji, jakie Usługobiorcy zawierają na skutek swojej aktywności w WANTED!SHOP. Usługodawca zaleca, aby dla podjęcia świadomej decyzji o zakupie, Kupujący przed złożeniem Zamówienia zapoznawali się zawsze z informacjami podanymi w opisie Produktu oraz w Sklepie danego Sprzedawcy.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą za pomocą WANTED!SHOP ma następujący przebieg:
 1. Sprzedawca w ramach Sklepu wystawia ofertę sprzedaży Produktu mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 2. W odpowiedzi na wystawioną ofertę Kupujący składa Zamówienie (przyjmuje ofertę sprzedaży) za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w WANTED!SHOP.
 3. Zamówienie składane za pomocą Formularza Zamówienia powinno zawierać – obok danych Kupującego (udostępnionych przez niego w ramach Konta Kupującego albo też podanych w Formularzu Zamówienia) – co najmniej informację o rodzaju i liczbie Produktów oraz wybranym sposobie płatności i sposobie dostawy  Produktu (w zależności od dostępnych opcji).
 4. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Kupującego: (1) dodaniu Produktu do elektronicznego koszyka dostępnego w WANTED!SHOP, (2) wypełnieniu Formularza Zamówienia danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (2) kliknięciu przez Kupującego pola „Potwierdź zakup” lub równoważnego. Z chwilą kliknięcia przez Kupującego tego przycisku zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu Kupujący powinien kierować się komunikatami i informacjami wyświetlanymi na stronach WANTED!SHOP). Powyższy tryb zawierania umowy Sprzedaży nie ma zastosowania w przypadku Produktów będących napojami alkoholowymi. W przypadku tych Produktów zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Kupującego: (1) dodaniu Produktu do elektronicznego koszyka dostępnego w WANTED!SHOP, (2) wypełnieniu Formularza Zamówienia danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (2) kliknięciu przez Kupującego pola „Złóż zamówienie” oraz (4) osobistego odebrania Produktu przez Kupującego albo odebrania Produktu przez przewoźnika w imieniu Kupującego. Umowa Sprzedaży jest zawierana w chwili osobistego odebrania Produktu przez Kupującego albo w chwili odebrania Produktu przez pełnomocnika Kupującego, którym może być także przewoźnik wskazany przy ofercie przez Sprzedawcę, w imieniu Kupującego. W przypadku składania Zamówienia na Produkty będące napojami alkoholowymi, które mają być dostarczone na adres Kupującego, Kupujący upoważnia przewoźnika wskazanego w ofercie przez Sprzedawcę do dokonania w Jego imieniu odbioru Produktu w lokalu Sprzedawcy. Umowa Sprzedaży dotycząca napojów alkoholowych jest zawierana zawsze w lokalu Sprzedawcy objętym właściwym zezwoleniem na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Sprzedawca jest obowiązany posiadać ważne zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów zgodne z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119). Usługobiorca zmierzający do złożenia Zamówienia na napoje alkoholowe jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o ukończeniu 18 lat poprzez zaznaczenie i zatwierdzenie  odpowiedniego pola lub/i podanie swojej daty urodzenia w oknie blokującym dostęp do kategorii Produktów obejmujących napoje alkoholowe oraz bezpośrednio przed kliknięciem pola „Złóż zamówienie”.
 5. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego (w przypadku wcześniejszej rejestracji) i Sprzedawcy oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego i Sprzedawcy. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży.
 1. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia na Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę, za pomocą jednego Formularza Zamówienia – w takim wypadku Kupujący zawiera odrębne Umowy Sprzedaży z wybranymi Sprzedawcami, a koszty wysyłek Produktów zamawianych od różnych Sprzedawców zostaną obliczone automatycznie dla każdej Umowy Sprzedaży odrębnie, według zasad obowiązujących w Serwisie i zgodnie z wyborem Kupującego, a ich suma zostanie wyświetlona w Koszyku przed zatwierdzeniem transakcji przez Kupującego.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje automatycznie dane kontaktowe oraz treść Zamówienia Kupującego, z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa – Sprzedawca jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu, a Kupujący obowiązany jest do zapłaty ceny oraz przyjęcia lub odebrania Produktu w ustalonym miejscu i terminie. Termin i sposób wykonania świadczeń objętych Umową Sprzedaży wynika każdorazowo z treści i warunków oferty Produktu, Zamówienia oraz ewentualnie innych dodatkowych ustaleń między stronami umowy.
 3. Poniżej przedstawione są standardowe sposoby płatności z tytułu Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem WANTED!SHOP. Płatności przyjmowane są przez Usługodawcę, w imieniu i na rzecz Sprzedającego, na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego Usługodawcy. Możliwe sposoby płatności ustala Usługodawca i podane one są każdorazowo w opisie Produktu, najpóźniej w trakcie składania Zamówienia, mogą to być:
  1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub PayU.
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
  3. Płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowe za pośrednictwem serwisu PlatformaFinansowa.pl.
 4. Płatności za produkty oferowane w ramach Serwisu Internetowego dokonywane są z góry i nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku przekroczenia tego terminu, zamówienie może zostać anulowane, lub zaktualizowane w oparciu o aktualną cenę zamówionych produktów. 
    1.  
 1. Terminy oraz koszty dostawy są jednolite  oraz wskazywane Kupującemu przed złożeniem zamówienia, jednak nie mogą być one być sprzeczne z poniższymi regułami określonymi przez Usługodawcę: oferowane Produkty muszą być wysyłane w ciągu: 5 Dni Roboczych dla Produktów seryjnych, alkoholi, przedmiotów inwestycyjnych wykonanych z metali szlachetnych (monety, sztabki), 21 Dni Roboczych dla Produktów rękodzielniczych wykonywanych na zamówienie i Produktów pre-order. Koszty dostawy ustala Usługodawca, a Sprzedający zobowiązuje się do ich przestrzegania. Aktualne ceny oraz sposoby dostaw dostępne są na stronach Serwisu: https://www.wantedshop.pl/wanted-box. Sposoby i ceny dostaw mogą się różnić, dla zalogowanych użytkowników (Kupujących).

14. System opinii i ocen

 1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu Internetowego możliwość dokonywania przez Kupującego oceny danego Sprzedawcy i Produktu. 
 2. Każda ocena wystawiana jest w pięciostopniowej skali, gdzie 1 – najniższa ocena, a 5 – najwyższa ocena. Ocenie towarzyszy także pisemna opinia Kupującego na temat Produktu, Sprzedawcy i przebiegu Umowy Sprzedaży.
 3. Otrzymane przez Sprzedawcę oceny i opinie są widoczne na stronie jego Sklepu w WANTED!SHOP, a oceny Produktu wyświetlone są w ofercie danego Produktu. Oceny wyświetlane są także w formie średniej wszystkich ocen zlokalizowanej obok nazwy Sklepu oraz nazwy Produktu.
 4. Oceny mogą być wystawione tylko w stosunku do Sprzedawców, u których faktycznie Kupujący dokonał zakupu, a także w stosunku do Produktów, które były przedmiotem zawartej przez strony Umowy Sprzedaży.
 5. Wystawiona ocena i opinia mogą zostać unieważnione na wniosek jej autora lub drugiej strony (za zgodą autora oceny).
 6. Kupujący, korzystając z systemu ocen i opinii, obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, Kupującego lub Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący wystawiający opinię obowiązany jest do zamieszczenia opinii zgodnej ze stanem faktycznym, rzetelnej i niewprowadzającej w błąd co do przebiegu transakcji. Kupującego zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz treści znieważających, pomawiających i naruszających cudze dobra osobiste.
 7. Sprzedawca ma możliwość udzielenia jednorazowej odpowiedzi na ocenę Kupującego, korzystając z odpowiedniej opcji w ramach swojego Konta.
 8. Wszelkie wypowiedzi, oceny i opinie zamieszczane przez Usługobiorców w WANTED!SHOP zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Usługodawcy.
 9. Usługodawca ma prawo moderowania opinii przed ich publikacją w Serwisie, a także wyłączenia lub ograniczenia systemu ocen i opinii bez podawania przyczyny. 

15. Ograniczenia, zawieszenie i zakończenie świadczenia usług elektronicznych

 1. Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z WANTED!SHOP lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy. W przypadku Sprzedawców może to nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych ofert Produktów wystawianych przez nich w WANTED!SHOP. Działania, o których mowa powyżej, Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
  1. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy są:
   1. podanie przez Usługobiorcę w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych identyfikacyjnych lub kontaktowych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
   2. wystawienie oferty Produktu (w tym jego przedmiot i opis) przez Usługobiorcę narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
   3. wystawienie oferty Produktu (w tym jego przedmiot i opis) przez Usługobiorcę narusza warunki wystawiania Produktów wskazane w Regulaminie;
   4. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Usługobiorców w ramach korespondencji prywatnych, w tym również treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron;
   5. wystawianie przez Usługobiorcę oferty Produktu w innym celu niż sprzedaż Produktu;
   6. działania danego Usługobiorcy grożą naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego;
   7. zaleganie przez Usługobiorcę z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy;
   8. niewywiązywanie się przez Sprzedawcę ze zobowiązań zaciąganych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym przede wszystkim sprzedaż wadliwych Produktów, nieterminowa realizacja Zamówień oraz zaniedbywanie obowiązków prawnych względem Kupujących;
   9. weryfikacja danych Usługobiorcy prowadzona przez Usługodawcę zgodnie z pkt. 10 Regulaminu, stwarza uzasadnione podejrzenia co do braku wiarygodności, prawdziwości i rzetelności tych danych;
   10. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy; 
   11. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
   12. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Usługobiorcę.
  2. Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Usługobiorcy możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Konta, np. wyłączeniu możliwości prowadzenia korespondencji prywatnych albo wystawiania opinii przez Usługobiorcę.
  3. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Usługobiorcy dostępu do wszystkich funkcjonalności Konta. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych ofert Produktów ani dokonywanie zakupów. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawionych za jego pośrednictwem Produktów.
  4. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
  5. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Usługodawca cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.  Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Usługobiorcę usunięcia przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Usługobiorcy.
  6. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Usługobiorcy. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub niecelowe. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie z Usługobiorcą umowy o korzystanie z usług WANTED!SHOP i jego podstawą mogą być jedynie przyczyny wskazane w pkt. 15.2 lit. a) ppkt. x-xii Regulaminu.
  7. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy Usługodawca przekazuje temu Usługobiorcy – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub najpóźniej w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
  8. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, przekazuje temu Usługobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
   2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
   3. może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Usługobiorcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.

  1. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku, gdy może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
  2. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 20 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Usługodawcę, przywraca on bez zbędnej zwłoki Usługobiorcy dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach WANTED!SHOP, w tym w ramach oferty Produktu, Sklepu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania – do usunięcia tych treści. Usługodawca zastrzega sobie również prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany zdjęć lub innych materiałów wizualnych zamieszczonych w Serwisie, w tym w ramach oferty Produktu, Sklepu, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Serwisu.
 2. Zakończenie Usługobiorcy dostępu do Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

16. Plasowanie ofert i usług dodatkowych

 1. Usługodawca może stosować w WANTED!SHOP plasowanie ofert Produktów, co polega na przypisywaniu określonym ofertom Produktów wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania niż pozostałym ofertom zamieszczonym w Serwisie Internetowym.
 2. Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie:
  1. data dodania oferty w Serwisie Internetowym bądź inne kryterium sortowania treści zastosowane dobrowolnie przez Usługobiorcę stosującego opcje filtrowania i sortowania wyników wyszukiwania;
  2. umieszczenie oferty we właściwej kategorii,
  3. zastosowanie w tytule i treści oferty wyrażeń adekwatnych do wyszukiwanych; 
  4. jakość prezentacji oferty, w tym cechy wizualne oraz opis Produktu; 
  5. dodanie zdjęć w ofercie, w tym również liczba dodanych zdjęć.
 1. Parametry determinujące plasowanie ofert Produktów w WANTED!SHOP mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Usługobiorcy znalezienie interesującego go Produktu, a z drugiej strony zwiększyć Sprzedawcom szansę dotarcia ze swoimi Produktami do docelowej grupy odbiorców.
 2. Usługobiorca może skorzystać z odpłatnych możliwości promowania/reklamowania swoich Produktów – opis, rodzaje i wpływ odpłatnego promowania/reklamowania na plasowanie Produktów są wskazane w Serwisie przed skorzystaniem z danej opcji promowania, a w ich braku ustalane indywidualnie lub określane na podstawie oferty Usługodawcy kierowanej bezpośrednio do Usługobiorcy.

17. Dostęp do danych WANTED!SHOP

 1. Usługodawca i Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Usługobiorcy dostarczają na potrzeby korzystania z WANTED!SHOP lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z WANTED!SHOP: 
  1. Usługobiorca, który nie posiada Konta: dane ogólnodostępne w WANTED!SHOP podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Sprzedawców zamieszczone przez nich w ramach Sklepu lub ofert Produktów (np. imię i nazwisko, nazwa Sklepu, adres, lokalizacja, numer telefonu, logo) i inne potencjalne dane zawarte w opisach poszczególnych ofert Produktów oraz Sklepów dostępnych w WANTED!SHOP, w tym również informacje dotyczące działalności oraz opinii Sprzedawców;
  2. Kupujący: danie takie jak w pkt. 17.1 lit. a) powyżej, a dodatkowo informacje podane przez siebie dobrowolnie w trakcie korzystania z WANTED!SHOP (w tym informacje udostępnione w ramach Konta), informacje o zamówionych Produktach i zawartych Umowach Sprzedaży, informacje o obserwowanych ofertach Produktów oraz informacje udostępnione mu dobrowolnie przez Sprzedawcę w trakcie korespondencji prywatnej prowadzonej za pośrednictwem WANTED!SHOP;
  3. Sprzedawca: dane takiej jak w pkt. 17.1 lit. a) oraz lit. b) powyżej, a dodatkowo informacje o historii zamieszczanych przez siebie ofert Produktów, informacje o zapytaniach (wiadomościach prywatnych) otrzymanych od pozostałych Usługobiorców w związku z ofertami Produktów, informacje podane przez siebie dobrowolnie w ofertach oraz w Sklepie, informacje o sprzedanych Produktach, dane statystyczne dotyczące wyników sprzedaży prowadzonej w WANTED!SHOP; 
  4. Usługodawca Serwisu Internetowego: posiada dostęp do wszystkich danych udostępnianych i generowanych przez każdego Usługobiorcę korzystającego z WANTED!SHOP, w tym również takich, do których dostęp posiadają zarejestrowani Usługobiorcy zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających.
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z usług WANTED!SHOP oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca. Sprzedawcy, którzy przetwarzają dane osobowe Kupujących uzyskane za pośrednictwem WANTED!SHOP, są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu Internetowego i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

18. Kontakt z nami

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest formularz kontaktowy dostępny na stronie WANTED!SHOP oraz poczta elektroniczna (adres e-mail: info@wantedshop.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego oraz zasięgnąć pomocy technicznej. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

19. Reklamacje dotyczące umowy sprzedaży

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący powinien składać bezpośrednio u danego Sprzedawcy, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz na Koncie Sprzedawcy w Serwisie Internetowym.
 2. Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania
  z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
 3. Sprzedawca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach wskazanych w Ustawie o Prawach Konsumenta. 
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. W przypadku Produktów opisanych jako używane bądź niepełnowartościowe (przedmiotów kolekcjonerskich lub antykwarycznych), Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt zgodny z opisem zawartym na stronie oferowanego Produktu, w tym w szczególności, Produkt wolny od wad innych jak ta wskazane w opisie Produktu, o których Kupujący został poinformowany przed dokonaniem zakupu.
 6. W przypadku Produktów oznaczonych na stronach Serwisu jako używane bądź niepełnowartościowe, przy których znajduje się dokładny opis Produktów wraz z opisem wad tych Produktów, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 557 § 1 kodeksu cywilnego. 
 7. W przypadku Produktów oznaczonych na stronach Serwisu jako używane, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego będącego konsumentem zostaje ograniczona do okresu 1 roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu, zgodnie z art. 568 § 1 kodeksu cywilnego.
 8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

20. Reklamacje dotyczące serwisu internetowego

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy za działanie Serwisu Internetowego są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: info@wantedshop.pl) lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.   
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

21. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Niniejszy punkt 21. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawartej dotyczą prawa odstąpienia od umowy, które przysługuje Konsumentom zawierającym na odległość umowy z Usługodawcą oraz Sprzedawcami korzystającymi z Serwisu Internetowego jako przedsiębiorcy (dalej łącznie zwani: „przedsiębiorcami” lub „przedsiębiorcą”).
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 21.10 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Usługodawcą powinno zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy wskazanymi w Regulaminie. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą należy składać bezpośrednio u danego Sprzedawcy, np. korzystając z jego danych kontaktowych zamieszczonych w Sklepie oraz w potwierdzeniu zakupu otrzymanym drogą poczty elektronicznej.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. w przypadku pozostałych umów (np. o świadczenie Usług Elektronicznych) – od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostawy). W przypadku Umowy Sprzedaży, jeżeli środki te są w posiadaniu Usługodawcy, Sprzedawca powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę o otrzymanym oświadczeniu Konsumenta. 
 7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt Sprzedawcy, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zakupu oraz w Sklepie prowadzonym przez Sprzedawcę w Serwisie Internetowym, chyba że Sprzedawca wskaże Konsumentowi inny adres do zwrotu po otrzymaniu jego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
  1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Sprzedawcy w chwili zakupu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  3. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Zawarte w niniejszym punkcie 20. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

22. Pozasądowe sposoby rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę lub Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

23. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt 23. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego Konsumentem, a także niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej
  z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. przerwy w dostawie prądu lub dostępie do Internetu, włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z usług WANTED!SHOP, a w każdym razie nie więcej niż do kwoty pięciuset złotych. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

24. Przerwy i awarie techniczne

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS –  distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu i jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności, aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywaną długość trwania planowanej przerwy. 
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 24. Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać ustawowej odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy będącego Konsumentem (albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta).

25. Prawo autorskie do WANTED!SHOP oraz treści Usługobiorców

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Licencjodawcy, Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenia Usługodawca posiada i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i  należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować (tłumaczenia kodu źródłowego), dezasemblować (odtwarzania kodu źródłowego) lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługobiorca zamieszczający w WANTED!SHOP treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach WANTED!SHOP. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, Usługobiorca obowiązany jest pomóc Usługodawcy w wyjaśnieniu sytuacji oraz zwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń i odpowiedzialności za dokonane przez Usługobiorcę naruszenia.
 5. Z chwilą zamieszczenia przez Usługobiorcę w WANTED!SHOP treści, do których prawa autorskie lub inne  wymagane prawem zezwolenia przysługują Usługobiorcy, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (lecz nie krócej niż przez czas trwania umowy o korzystanie z usług WANTED!SHOP) na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Usługobiorców Serwisu oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Serwisu za pośrednictwem profili WANTED!SHOP w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Serwisu Internetowego oraz w mediach społecznościowych WANTED!SHOP w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

26. Postanowienie końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez WANTED!SHOP zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany Regulaminu: 
     1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; dodania nowych płatnych usług lub wprowadzenia odpłatności za usługi dotychczas bezpłatne; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
     2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian taryfy opłat i prowizji należnych od Sprzedawców, bez podawania przyczyn, w szczególności ze względu na inflację oraz do wprowadzania/zmiany/ustalania polityki dotyczącej standaryzacji: opisów, zdjęć, wysyłek itp., bez konieczności zmian Regulaminu.  
     3. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach, o których mowa w pkt. 26.2a) i b), przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 26.2 lit. e) i f) Regulaminu. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
     4. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu ma skutkować podniesieniem lub wprowadzeniem nowych opłat za korzystanie z Serwisu, Usługobiorca będący Konsumentem (albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) ma także prawo odstąpienia od umowy.
     5. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, wykonane i realizowane umowy.
     6. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 26.2 lit. c) Regulaminu, w przypadku, gdy Usługodawca:
 1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
 2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
     1. W przypadkach, o których mowa pkt. 26.2 lit. f) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawa o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych wskazanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół WANTED!SHOP

 

DOSTĘPNE FORMATY REKLAM W SERWISIE WANTED!SHOP

 

Potrzebujesz wsparcia w promocji Twojej oferty lub chcesz się zareklamować?

Jeżeli prowadzisz sprzedaż na WANTED!SHOP, to Twoje oferty są zawsze widoczne w naszym sklepie.

Masz jednak możliwość wykupienia dodatkowych opcji promocji i reklamy w serwisie: 

> Promowanie produktów na stronie głównej, w sekcji “Wybrane przez WANTED!SHOP

> Promowanie produktów, marki, kategorii produktów lub Twojego sklepu na WANTED!SHOP, w lewej kolumnie na stronie głównej.

> Promowanie marki, kategorii produktów lub sklepu na stronie głównej WANTED!SHOP, w sekcji graficznej.

> Promowanie produktów lub marki na stronach wybranej kategorii (belka 300×900)

> Promowanie produktu, sklepu lub marki na stronach wszystkich kategorii (baner aktywny 300×900)

> Promocja marki w Strefie Marek 

> Newsletter

> Promocja w social-media

Jeżeli jesteś producentem lub dostawcą usług związanych z tematyką serwisu, możesz promować swoją markę na WANTED!SHOP. Zakres promocji ustalimy indywidualnie.

Aby otrzymać ofertę reklamy dopasowaną do Twoich potrzeb, skontaktuj się z nami.

USŁUGI NADAWANIA PRZESYŁEK DLA SPRZEDAJĄCYCH W WANTED!SHOP

Obsługę nadawania przesyłek dla klientów WANTED!SHOP wspiera Apaczka.pl będąca nowoczesną platformą logistyczną działającą na rynku przesyłek kurierskich od 2009r.

 

Niższe koszty wysyłek dla Sprzedawców WANTED!SHOP

Dzięki współpracy pomiędzy Apaczka.pl i WANTED!SHOP, możesz korzystać ze specjalnych warunków cenowych na usługi kurierskie 15 największych przewoźników w Polsce.

 

 

Jak skorzystać z oferty?

Aby wygodnie i szybko nadawać paczki zamówione przez Twoich klientów na WANTED!SHOP wystarczy zarejestrować konto w serwisie Apaczka.pl poprzez link dostępny w Panelu sprzedawcy na WANTED!SHOP.

Po dokonaniu rejestracji, w Twoim panelu na Apaczka.pl automatycznie pojawią się preferencyjne ceny* przesyłek.

Od tej pory wszystko w twoich rękach:

 • zdefiniujesz adresy nadania przesyłek i odbiorców;
 • samodzielnie dostosujesz parametry paczek;
 • wybierzesz przewoźnika;
 • ubezpieczysz paczkę;

 

Po przygotowaniu przesyłki, możesz udostępnić swoim klientom na WANTED!SHOP numery listów przewozowych, w celu ułatwienia im śledzenia przesyłek.

Funkcjonalność taką znajdziesz w swoim panelu Sprzedawcy, po zalogowaniu.

 

WAŻNE: Aby skorzystać z preferencyjnych cen usług kurierskich musisz dokonać rejestracji bezpośrednio z Twojego Panelu sprzedawcy na WANTED!SHOP. W przypadku, gdy dokonasz rejestracji samodzielnie, obniżone stawki nie będą miały zastosowania dla Twojego konta na Apaczka.pl 

*) Preferencyjne ceny obowiązują przez 3 miesiące od rejestracji konta w serwisie Apaczka.pl za pośrednictwem linku udostępnionego w panelu Sprzedawcy.  Po upływie tego okresu, w przypadku wzrostu cen przesyłek, możliwe jest ich negocjowanie z działem handlowym serwisu Apaczka.pl.

To juz prawie koniec!

Aby dokończyć rejestrację, wykonaj przelew aktywacyjny:
 • Przelew aktywacyjny musi być dokonany z Twojego firmowego rachunku bankowego, wskazanego w formularzu;
 • Dane właściciela rachunku, z którego dokonasz opłaty aktywacyjnej, muszą być zgodne z danymi wskazanymi w formularzu.
 • Twoim identyfikatorem płatności jest Twój nr NIP podany w formularzu.
Jak zrealizować przelew? Zaloguj się do swojego banku, w którym posiadasz konto firmowe, a następnie zleć przelew przy użyciu następujących danych:
 • NR RACHUNKU: 50 1090 2590 0000 0001 5073 2441
 • KWOTA PRZELEWU: 1,00 zł.
 • TYTUŁ PŁATNOŚCI:Twój nr NIP
 • ODBIORCA PRZELEWU: Firma Handlowa Wencek Bożenna, 96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 8/16/4
Co dalej? Gdy otrzymamy Twoją wpłatę, sprawdzimy:
 • czy dane w potwierdzeniu przelewu (imię i nazwisko/nazwa oraz adres) są zgodne z danymi, które podałeś w formularzu rejestracyjnym;
 • czy numer rachunku bankowego, z którego dokonałeś przelewu jest tożsamy z nr konta do rozliczeń, podanym w formularzu rejestracji;
Po pozytywnej weryfikacji aktywujemy Twój sklep na WANTED!SHOP.  Informację o aktywacji konta otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu.
Masz pytania? Odwiedź nasze Centrum pomocy dla sprzedawców.

WANTED!SHOP

All rights reserved

Wanted!Shop to polska platforma sprzedażowa. Wspieraj rodzimy biznes kupując w polskim sklepie!

Produkty pochodzą od ściśle weryfikowanych i legalnie działających sprzedawców oferujących oryginalne towary.

Towary oferowane w Wanted!Shop znajdują się w magazynach i są gotowe do wysyłki. Wyjątek stanowią produkty rękodzielnicze.

OPŁATY I PROWIZJE W WANTED!SHOP

(obowiązujące od 15.05.2022r., wszystkie ceny uwzględniają podatek VAT)

W WANTED!SHOP stawiamy na przejrzystość i jasne warunki współpracy od samego początku.

 • Nie pobieramy stałych opłat za utrzymanie sklepu.
 • Nie pobieramy opłat za wystawienie ofert.
 • Twoje logo i baner w Twoim sklepie będą zawsze widoczne za darmo.
 • Otrzymujesz pełną analitykę sprzedaży oraz regularne raportowanie bez dodatkowych opłat.

 


 

AKTYWACJA SKLEPU

Aby móc sprzedawać w WANTED!SHOP, musisz przejść weryfikację.

W tym celu pobieramy opłatę aktywacyjną, której dokonujesz ze swojego konta firmowego. Opłata ta jest jednocześnie przelewem weryfikacyjnym.

 • Standardowa opłata aktywacyjna: 99 zł.
 • Opłata aktywacyjna dla nowych sklepów, dokonujących rejestracji do 31.08.2022r. włącznie: 1 zł. 

 


 

OPŁATY ZA SPRZEDAŻ

W WANTED!SHOP obowiązuje, prowizyjny system naliczania opłat:

Prowizja należna WANTED!SHOP naliczana jest proporcjonalnie od zsumowanej wartości cen sprzedanych produktów (bez kosztów dostawy) i potrącana z wpłat od klientów.

Wpłaty przekazywane są raz w tygodniu, w każdy czwartek za zamówienia zrealizowane (wysłane) w tygodniu poprzednim.

 
Im więcej sprzedasz, tym mniej zapłacisz!

Wysokość prowizji dla WANTED!SHOP jest stała dla wszystkich kategorii produktowych ale zależy od wartości Twojej sprzedaży i wynosi:

 • 12,3% dla sprzedaży w przedziale: 0,01 zł. – 2.000,00 zł.
 • 10,3% dla sprzedaży w przedziale: 2.000,01 zł. – 10.000,00 zł.
 • 7,3% dla sprzedaży w przedziale: 10.000,01 zł. – 50.000,00 zł.
 • 6,3% dla sprzedaży w przedziale: 50.000,01 zł. – 100.000,00 zł.
 • 5,8% dla sprzedaży w przedziale: 100.000,01 zł. – 150.000,00 zł.
 • 4,8% dla sprzedaży w przedziale: 150.000,01 zł. – 250.000,00 zł.
 • po przekroczeniu 250.000,00 zł. i utrzymaniu tej wartości przez kolejne 2 miesiące, stawkę prowizji ustalimy indywidualnie; w tym celu skontaktuj się z nami.

 

Prowizje od sprzedaży naliczane są automatycznie od zsumowanej wartości cen sprzedanych produktów (bez kosztów dostawy).

Wartość prowizji obejmuje należny podatek VAT (kwota brutto).

Prowizja ustalana jest z góry, do czasu osiągnięcia progu sprzedaży uprawniającego do obniżenia prowizji.

Po osiągnięciu odpowiedniego progu sprzedaży, prowizję obniżymy automatycznie do końca kolejnego miesiąca.

Jeżeli w okresie obowiązywania obniżonej prowizji nie utrzymasz sprzedaży na tym samym poziomie, wyższa prowizja zostanie przywrócona po upływie tego miesiąca i aż do czasu ponownego przekroczenia progu sprzedaży uprawniającego do ponownego obniżenia prowizji.

Pierwsze obniżenie prowizji może nastąpić po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu aktywacji Twojego sklepu na naszej platformie.


 

OFERTA NA START

Wiemy, jak ważne są pierwsze kroki w biznesie, dlatego oferujemy Ci preferencyjne warunki na początek*, aby Twój sklep miał szansę się rozwijać:

 • Aktywacja sklepu za 1 zł. zamiast 99 zł.
 • Pierwszy miesiąc bez opłat za sprzedaż (prowizje będą naliczane dopiero po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po aktywacji sklepu)**;
 • Kolejne 2 miesiące z prowizją obniżoną o 50%

 

*) Oferta promocyjna obejmuje wyłącznie nowe sklepy i dotyczy sprzedawców aktywujących swój pierwszy sklep na WANTED!SHOP.

**) Zwolnienie z opłat w okresie promocyjnym nie dotyczy prowizji za obsługę płatności elektronicznych, należnych operatorom płatności. Opłata za obsługę płatności elektronicznych wynosi 2,3% wartosci transakcji. 


 

REKLAMA TWOJEGO SKLEPU W SERWISIE

Twoje oferty są zawsze widoczne w naszym sklepie. Masz jednak możliwość wykupienia dodatkowych opcji promocji i reklamy w serwisie, m.in.:

 • promowanie produktów na stronie głównej, w sekcji “wybrane przez WANTED!SHOP”
 • top-layer animowany na stronie głównej
 • baner 1066×600 w karuzeli na stronie głównej
 • banery 600×600 na stronie głównej
 • baner 600×900 na stronie głównej
 • belka 300×900 na stronach wybranej kategorii
 • baner aktywny 600×900 na stronach wszystkich kategorii
 • promocja w strefie marek
 • newsletter

 

Aby otrzymać ofertę reklamy dopasowaną do Twoich potrzeb, skontaktuj się z nami.


 

IMPORT BAZ DANYCH Z INNCYH SKLEPÓW I MAGAZYNÓW

Produkty w swoim sklepie możesz dodawać ręcznie w dowolnej ilości i bez opłat za wystawienie.

WANTED!SHOP daje też możliwość masowego importu istniejącej oferty z zewnętrznych systemów sprzedaży.

Z uwagi na integralność platformy i politykę jednolitej formy ofertowania w WANTED!SHOP, nie możesz przeprowadzić integracji ani masowego importu samodzielnie. Zrobimy to za Ciebie, głównie po to, aby wszystkie Twoje produkty wyświetlały się prawidłowo, a cały Twój system sprzedaży działał prawidłowo.

Jeżeli potrzebujesz integracji ze swoimi obecnymi kanałami sprzedaży lub masowego importu produktów, skontaktuj się z nami aby otrzymać indywidualną wycenę.


 

WANTED!SHOP CHARYTATYWNIE

Sklepy charytatywne są zwolnione z opłat i prowizji należnych WANTED!SHOP

Jedynym kosztem sprzedaży dla sklepów charytatywnych jest prowizja należna operatorom płatności internetowych, za transakcje dokonane przy użyciu bramki płatniczej (2,3% wartości transakcji).

Oferty sklepów charytatywnych są promowane na stronie głównej i bierzemy to na siebie.

Bo lubimy pomagać!


 

DYSCYPLINA MUSI BYĆ

W WANTED!SHOP przykładamy szczególną uwagę do jakości obsługi i oferowanych produktów.

Z tego powodu na naszej platformie mogą być oferowane wyłącznie produkty oryginalne, legalnego pochodzenia.

Zabroniony jest handel podróbkami oraz produktami pochodzącymi z czynów niedozwolonych (np. kradzieży).

W przypadku wykrycia naruszenia tej żelaznej reguły, podmiot oferujący towary podrobione lub kradzione zostanie pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W takim wypadku naliczymy także nieuczciwemu sprzedawcy karę umowną w wysokości pięciokrotności ceny , za jaką nielegalny produkt został sprzedany. Sprzedawca taki zobowiązany będzie także do zwrócenia otrzymanych korzyści na rzecz kupującego.


 

POZOSTAŁE OPŁATY

 • Opłata od wniosku za zmianę numeru rachunku bankowego do rozliczeń: 9,90 zł.
 • Opłata za udostępnienie danych o transakcjach na żądanie uprawnionego organu: 300,00 zł.

 

USŁUGA PRZELEWY24 DLA SPRZEDAJĄCYCH NA WANTED!SHOP

Płatności elektroniczne w WANTED!SHOP obsługiwane są przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań KRS 0000347935, NIP 7792369887, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr UKNF IP24/2014. (Przelewy24.pl)

Aby w pełni aktywować swój sklep na WANTED!SHOP oraz móc przyjmować płatności od klientów, za sprzedaż produktów na WANTED!SHOP, konieczne będzie zawarcie odrębnej umowy z PayPro S.A.:

Nawiązanie współpracy ze Sprzedawcami w zakresie przyjmowania płatności online ogranicza się do rejestracji online konta Sprzedawcy w Przelewy24.pl

Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem umowy na czas nieokreślony pomiędzy Sprzedawcą a PayPro S.A. (Przelewy24.pl);

UWAGA: Aby prawidłowo przejść proces rejestracji w Przelewy24, musisz skorzystać z naszego linku przekierowującego Cię na stronę rejestracji!

Aby założyć konto w Przelewy24 kliknij tutaj>

Aby wyświetlić szczegółowe zasady dotyczące rejestracji kont w Przelewy24 kliknij tutaj>

(Nowe konto na Przelewy24 musisz zarejestrować nawet wtedy, jeżeli korzystasz już z innego konta do obsługi płatności!)

Link do rejestracji odnajdziesz także w panelu Sprzedawcy, po zalogowaniu i wcześniejszym utworzeniu konta Sprzedawcy na WANTED!SHOP;

Wskazówki prawidłowego wypełnienia formularza rejestracji znajdziesz na dole strony.

Do pełnej aktywacji konta w Przelewy24.pl, Sprzedawca musi dokonać następujących formalności:
 1. wykonać przelew weryfikacyjny rachunku bankowego na kwotę 1,50 zł. (po zakcięgowaniu przelew jest zwracany);
 2. przesłać skany dowodu osobistego osoby upoważnionej do zawarcia umowy (w przypadku spółek – dodatkowe dokumenty firmowe);

 

Czynności tych dokonasz bezpośrednio w swoim panelu Przelewy24, po utworzeniu konta. 

Weryfikacja sprzedawcy jest obowiązkowa i wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 
Przyjmowanie płatności elektronicznych na WANTED!SHOP przez Sprzedawcę wiąże się z akceptacją umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawieranej z PayPro S.A. (Przelewy24.pl)

Akceptacji takiej dokonasz w trakcie rejestracji konta Sprzedawcy, w Przelewy24.pl

UWAGA: brak rejestracji Sprzedawcy w Przelewy24.pl wyłącza możliwość przyjmowania od klientów płatności elektronicznych realizowanych online, a tym samym korzystanie z usług WANTED!SHOP

 
Dzięki współpracy pomiędzy WANTED!SHOP i Przelewy24, otrzymujesz preferencyjne warunki umowy o przyjmowanie płatności elektronicznych:
 • bezpośredni link do rejestracji konta sprzedawcy, który powiążemy z Twoim panelem Sprzedawcy na WANTED!SHOP;
 • obniżona prowizja za obsługę płatności elektronicznych: tylko 1,2% wartości transakcji.

 

WAŻNE:

 • Podczas rejestracji konta w Przelewy24, podaj nasz adres jako adres sklepu internetowego (www.wantedshop.pl). Jeżeli podasz inny adres, Twoje konto nie będzie mogło zostać podpięte do Twojego sklepu na WANTED!SHOP
 • Umowa, którą zaakceptujesz podczas rejestracji w Przelewy24 przewiduje wyższą opłatę prowizyjną. Zaakceptuj te warunki! Po utworzeniu konta Twoja prowizja zostanie obniżona, do stawek obowiązujących Sprzedawców na WANTED!SHOP
 • Musisz zarejestrować  konto w Przelewy24, przy użyciu naszego linku, nwet jeżeli posiadasz już inne konto w Przelewy24
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści, dostosowania strony do Państwa indywidualnych potrzeb oraz wyświetlania, personalizacji i mierzenia skuteczności reklam w ramach zewnętrznych sieci reklamowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików Cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki Cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików Cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu